vogue 10vogue 9vogue 8vogue 7


似顔絵


vogue 6


Kanazasa Castle


vogue 5


daruma ( Kanazawa )


vogue 4


Kenroku en ( Kanazawa )


vogue 3


Dazaihu Tenman gu ( Fukuoka )


vogue 2


Maiko san


vogue 1


i drew these pictures for a magazine VOGUE JAPAN.

Jinriki sha ( Kyoto )